ട്രാഫിക്


ഗീതാ രാജന്‍ 

പുകക്കാടുകളില്‍ പതുങ്ങി
തിരക്കിന്റെ വേഷങ്ങള്‍
അഴിച്ചു വച്ചു ഒരു നിമിഷം
നിശ്ചലമാകുന്ന വേഗത!
പ്രതാപങ്ങളുടെ തട്ടിന്പ്പുറങ്ങളില്‍
പച്ചപ്പുകള്‍ തേടി കുതിച്ചു
പായും മനസ്സുകള്‍ പോലും
നിശ്ചലം മഞ്ഞപ്പോലെ!!
ചില അനുസരണക്കെടുകള്‍
മുറിച്ചു കടക്കുന്നുണ്ട്
ഒരു കാലത്തെ തന്നെ
തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു
ഇടിച്ചു കയറി പോകുന്നുണ്ട്
ചരിത്രത്തിന്റെ എടുകളിലേക്ക്!!
സിന്ധൂര രേഖയിലെ
ചുവപ്പിനെ പിന്തള്ളി
കണ്ണിലെ തിളക്കങ്ങള്‍
മഞ്ഞയായി അടയാളപെടുത്തി
മനസിന്റെ പച്ചയിലേക്ക്
ഓടി കയറും പ്രണയം പോലെ!!

4 comments:

Ganga Dharan said...

നന്നായിട്ടുണ്ട്.

flower said...

Thankalude kavitha nannayittundo

flower said...

thankalude prishramangaleabhinandikkathirikkan avilla

ഗീത രാജന്‍ said...

Thank you friends..