ഉറുമ്പുകള്‍ റോഡ്‌ മുറിച്ചു കടക്കുന്ന വിധം

റെജി.ടി  

ഉറുമ്പുകള്‍
റോഡ്‌ മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോള്‍
സീബ്രാ ലൈന്‍ പരതി നടക്കാറില്ല
 
കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോള്‍
കാറോ ബസ്സോ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന്
ഇടം വലം തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല 

ഇരമ്പി പായുന്ന വാഹനങ്ങളെ
ഒട്ടും ഗൌനിക്കാറില്ല
പാതി നടന്ന വഴി
തിരിഞ്ഞു ഓടാറില്ല

കാരണം
ഇതൊരു കറുത്ത പാതയാണെന്ന്
അവയ്ക്കറിയില്ല ..