ട്രെയിൻ

ഹാരിസ് എടവന 

രാത്രിയിൽ നിന്നു
പകലിലേക്കൊരു തീവണ്ടി ചൂളം വിളിച്ചു
ഓടാറുണ്ട്

സ്വപ്നങ്ങൾ നിറച്ച ബോഗികളിലേക്കു
ജീവിതത്തിൽ നിന്നു ചിലർ
ചായ വിൽക്കാൻ കയറാറുണ്ട്

നേർ‌രേഖയിൽ ലോകത്തെവരച്ചവർ
സമാന്തരങ്ങളെ
വന്നു ഛേദിക്കാറുണ്ട്

വലിക്കാൻ മറന്ന അപായചങ്ങലകൾ
ചിലതു ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ
തമാശക്കെങ്കിലും
ഒന്നു പാളം തെറ്റിക്കൂടേയെന്നു
ഇടക്കു വന്നു എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവറോടു
ചോദിക്കാറുണ്ട്

പകലിൽനിന്നും രാത്രിയിലേക്കും
ഇങ്ങിനെ ഓടുന്നുണ്ടാവും
തീവണ്ടികൾ...........

No comments: