അതിഭയങ്കരമായി


വിമീഷ് മണിയൂര്‍ 

അപമാനിച്ചു കളഞ്ഞു 
എന്നെ അപമാനിച്ചു കളഞ്ഞു 

ദേ പത്തു മിനിറ്റ് ആയതേ ഉള്ളൂ 
രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരികയായിരുന്നു 
നായയെ നായയായും 
മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായും 
കാണാനുള്ള വെളിച്ചം റോഡിലുണ്ടായിരുന്നു

മൂന്ന് പട്ടികള്‍ 
നായയെ നോക്കും പോലെ നോക്കി 
അപമാനിച്ചു കളഞ്ഞു 
എന്നെ 
ഭയങ്കരമായി അപമാനിച്ചുകളഞ്ഞു .

No comments: